WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Dyplomowanie


Dyplomowanie/Egzamin dyplomowy


Dziekanat ds. studenckich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż p/n znajdują się 
zatwierdzone terminy obron dla studentów na kierunkach: Fizyka technicznaInżynieria materiałowa oraz Nanotechnologie i nanomateriały w semestrze letnim, w roku akademickim 2023/2024 przez Prodziekana ds. studenckich - dr. inż. Marka Nykla.
 
1/ kierunek: Inżynieria materiałowa (Katedra Inżynierii Materiałowej):
- 19 czerwca 2024 roku
- 24 czerwca 2024 roku
- 26 czerwca 2024 roku
- 28 czerwca 2024 roku


2/ kierunki: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (Katedra Fizyki):
...

------------------------------------------------

 • Analiza antyplagiatowa pracy w systemie Antyplagiat zajmuje zazwyczaj od 1 - 48 godzin, a zatem cały proces od momentu dodania przez studenta pracy, aż do uzyskania raportu podobieństwa i Raportu z Badania antyplagiatowego JSA - może potrwać kilka dni.
 • Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie dokumenty zamieszczone w systemie antyplagiatowym były kompletne i podpisane.
 • Temat pracy dyplomowej bezwzględnie musi być identyczny z podanym przez studenta w deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej (lub w deklaracji zmiany tematu pracy dyplomowej) oraz w systemie eHMS (każda strona pracy dyplomowej musi być ponumerowana).
Uwaga! Należy zwrócić uwagę, czy na dokumentach jest wpisana właściwa nazwa jednostki dyplomującej:
1/ kierunek: Inżynieria materiałowa (Katedra Inżynierii Materiałowej),
2/ kierunki: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (Katedra Fizyki). 


Procedura dyplomowania (obowiązująca od dnia 27-11-2023 roku)

Komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
w semestrze letnim, w roku akademickim 2023/2024

Student

    
   1.    
Należy wgrać do systemu ASAP/JSA plik z pracą dyplomową w formacie PDF

strona tytułowa pracy (nowy wzór) - bezwzględnie należy zwrócić uwagę, czy widnieje na niej prawidłowa nazwa jednostki dyplomującej

Uwaga! Nowy schemat pisania pracy dyplomowej (należy również zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi m.in. formatu zapisu pliku pracy dyplomowej, maksymalnej wielkości załączonego pliku, czy zmniejszenie zbyt dużego pliku)

Uwaga! Na stronie tytułowej pracy dyplomowej student zamieszcza nr albumu

 

   
   2. 
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej oraz Potwierdzenie analizy antyplagiatowej – dokumenty należy pobrać z systemu ASAP (z zakładki: „Do druku”) po wstawieniu pracy do systemu i po otrzymaniu raportu

Uwaga! Niniejsze dokumenty należy wydrukować, uzupełnić właściwymi podpisami oraz złożyć w swojej Katedrze

Uwaga! Podpisany skan oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej należy również dołączyć jako stronę nr 2 do pliku z pracą dyplomową (zgodnie z  wytycznymi pisania pracy dyplomowej na WIMiF) !!!
 

   
   3.    Jeżeli nie złożono - Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej, jeżeli dotyczy: deklaracja zmiany tematu pracy dyplomowej (złożona w Dziekanacie WIMiF najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego)

 

    
    4.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

   
    5.      Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami

 

   
   6.      Karta osiągnięć studenta - dołączona dodatkowo, w przypadku uzyskania odpowiednich osiągnięć i nagród: naukowych, sportowych i artystycznych, które mają się znaleźć w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów (dokument powinien być napisany na komputerze lub czytelnym pismem)

Dodatkowo Kartę osiągnięć studenta (w języku polskim) należy przesłać mailem do Dziekanatu ds. studenckich (karolina.widomska@pk.edu.pl / agata.stecyk@pk.edu.pl) w wersji edytowalnej najpóźniej w dniu obrony, w celu przesłania do tłumaczenia przez Studium Języków Obcych PK.

 

   
   7.      Dowód przelewu dot. opłaty za dyplom  na indywidualne konto w Wirtualnym Dziekanacie (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł jedynie w języku polskim) – dotyczy jedynie studentów 1. stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub w latach wcześniejszych.

 

   
   8.      Karta odejścia (Obiegówka)

        Istnieje możliwość uzyskania pieczątki zdalnie z Biura Karier PK oraz z Biblioteki PK - pisząc na adres mailowy:
        - kariery@pk.edu.pl
        - wypozyczalnia.bpk@pk.edu.pl

 

 

Promotor

   
   9. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa

 

   
  10.  Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA/ASAP - 3 strony 

UwagaOcena z przedmiotu: Przygotowanie pracy dyplomowej wpisana na protokole dla danego studenta w eHMS - nie może być wcześniejsza, niż data wygenerowanego raportu ogólnego w ASAP)

Uwaga! Aby uzyskać raport ogólny z badania antyplagiatowego w JSA/ASAP – promotor musi wysłać pracę dyplomową studenta do analizy, po czym zaakceptować otrzymany wynik

 

    
  11.  
Opinia promotora pracy dyplomowej 

Uwaga! Promotor wypełnia w systemie antyplagiatowym formularz online (funkcjonalność dodawania plików została wycofana), po wydruku - dokument należy podpisać i dostarczyć do odpowiedniej Katedry (na wydruku pojawi się data wypełnienia dokumentu i nie ma możliwości jej zmiany).

 

Student / Promotor / Recenzent

   
  12.  Druk uzgodnionej oceny pracy z podpisem promotora i recenzenta wraz z informacją odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej (w formacie PDF)

 

Recenzent

    
   13.  Opinia recenzenta pracy dyplomowej 

Uwaga! Recenzent wypełnia w systemie antyplagiatowym formularz online (funkcjonalność dodawania plików została wycofana), po wydruku - dokument należy podpisać i dostarczyć do odpowiedniej Katedry (na wydruku pojawi się data wypełnienia dokumentu i nie ma możliwości jej zmiany).

 Komplet p/w wymienionych oryginalnych dokumentów wymaganych do podejścia do egzaminu dyplomowego oraz legitymację studencką - należy złożyć u pracownika jednostki dyplomującej najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

------------------------------------------------

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć osobiście (za zgodą pracownika jednostki dyplomującej będzie można je przesłać pocztą/kurierem) – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  pracownikami:
inż. Zofia Budecka-Bernard, kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (z.budecka@pk.edu.pl)
- mgr inż. Olga Zabłocka-Bokwa, kierunek: Inżynieria materiałowa (olga.zablocka-bokwa@pk.edu.pl)
 
Uwaga! Przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległości finansowych wobec Uczelni.

Uwaga! Studenci nie składają zdjęć oraz papierowej wersji pracy dyplomowej w Jednostkach dyplomujących/Dziekanacie.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-05-14 09:39]
Szanownych dyplomantów i dyplomantki uprasza się o zapoznanie z CAŁĄ zawartością strony "DYPLOMOWANIE"
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-12 13:41]
Katedra Inżynierii Materiałowej przekazuje pytania na egzamin inżynierski, kierunek: Inżynieria Materiałowa (I stopień).
[Marek Nykiel, 2024-01-12 13:36]
Uwaga studenci 2. semestru II stopnia !

Propozycje tematów prac dyplomowych (magisterskichz Katedry Inżynierii Materiałowej na WIMiF w semestrze letnim, w roku akademickim 2023/2024.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-04 09:57]

Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z p/n informacjami:

ZARZĄDZENIEM NR 15 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 18 lutego 2022 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK,

ZARZĄDZENIEM NR 18 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 24 lutego 2022 r., dotyczącym zmiany Zarządzenia nr 15 Rektora PK z 18 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.

- Regulamin antyplagiatowy z dnia 24 lutego 2022 r.

---------------------
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-12-12 15:09]
Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o kontakt w przypadku nieprawidłowej nazwy wydziału w JSA/ASAP. To ważne przed wgraniem przez Państwa pracy dyplomowej do systemu.

W przypadku zauważenia p/w błędu - uprzejmie proszę o kontakt: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-16 22:06]
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-04 08:49]
 • ADRES
 • ul. Jana Pawła II, 37 / D09
  31-864 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Biuro Dziekana: 12 628 37 82

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki