WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Dyplomy, egzamin dyplomowyDziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż zostały zatwierdzone terminy obron dla studentów I i II stopnia na kierunkach: Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa oraz Nanotechnologie i nanomateriały  w semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/2021 przez Prodziekana ds. studenckich - dr. inż. Marka Nykla.

Egzaminy dyplomowe planowane są na:
- 25 stycznia 2021 roku (I stopień)
- 27 stycznia 2021 roku (I stopień)
- 29 stycznia 2021 roku (I stopień)
- 19 lutego 2021 roku (I i II stopień)
--------------------------------------------------
Procedura składania przez studentów dokumentów dotyczących egzaminów dyplomowych, w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21 (zgodnie z Zarządzeniem nr 128 Rektora z dnia 1 grudnia 2020 roku):

- Pracownik jednostki dyplomującej w aplikacji MS Teams tworzy w przygotowanym zespole grupy dla każdego studenta o nazwie: Imię i Nazwisko studenta_numer albumu, dodatkowo na kanale ogólnym w zakładce pliki pracownik jednostki dyplomującej wgrywa wszystkie niezbędne i aktualne dokumenty do obrony. Członkami kanału zostają: student, promotor i recenzent, pracownik jednostki dyplomującej, pracownik dziekanatu. (najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony).

- Student chcący skorzystać z kanału komunikacyjnego jest zobowiązany posiadać aktywne konto do usługi Office 365 na Politechnice Krakowskiej.

Komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 

w semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/2021

Student

* Plik z pracą dyplomową w formacie PDF (zamieszczona w systemie ASAP) - strona tytułowa pracy oraz druga strona pracy (Uwaga ważne! Stronę tą należy wydrukować, uzupełnić właściwymi podpisami po czym dołączyć do pracy)

* Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (jeżeli dotyczy: deklaracja zmiany tematu pracy dyplomowej)

* Oświadczenie studenta o zgodzie i akceptacji zasad przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej, poza siedzibą PK

* Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej

* Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wygenerowany z JSA/ASAP)

* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami

* Karta osiągnięć studenta (naukowych, sportowych i artystycznych, które mają się znaleźć w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język obcy, w którym będzie wydany dyplom obcojęzyczny (jeżeli dotyczy)

* Dowód przelewu dot. opłaty za dyplom  na konto w Wirtualnym Dziekanacie (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł jedynie w języku polskim)

* Karta odejścia (Obiegówka)

Promotor

* Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (z ASAP) wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa

* Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA - 3 strony

* Opinia promotora pracy dyplomowej w formacie PDF (wcześniej podpisanej i wczytanej do systemu antyplagiatowego ASAP)

Promotor / Recenzent

* Tytułowa strona pracy dyplomowej, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta (w formacie PDF)

Recenzent

* Opinia recenzenta pracy dyplomowej w formacie PDF (wcześniej podpisana i wczytana do systemu antyplagiatowego ASAP)

   
 
 
Pracownik jednostki dyplomującej sprawdza i weryfikuje poprawność i kompletność wgranych dokumentów przez studenta, promotora i recenzenta na właściwym kanale w MS Teams (najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony).

Komplet oryginalnych dokumentów wymaganych do podejścia do egzaminu dyplomowego (wgranych uprzednio w formie skanów do właściwego kanału w MS Teams), legitymację studencką oraz kartę odejścia (tzw. obiegówkę) - należy dostarczyć do Dziekanatu WIMiF, przy ul. Podchorążych 1 - najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Dokumenty można przesłać pocztą/kurierem lub donieść osobiście – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Dziekanatu (Tel. 012-628-25-81).

Przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowego wobec Uczelni.
--------------------------------------------------
Uwaga! Studenci nie składają zdjęć oraz papierowej wersji pracy dyplomowej w Jednostkach dyplomujących/Dziekanacie.
--------------------------------------------------
Pracownicy jednostek dyplomujących na WIMiF:

- inż. Zofia Budecka-Bernard, kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (budber@interia.pl)
- mgr inż. Olga Zabłocka-Bokwa, kierunek: Inżynieria materiałowa
(olga.zablocka-bokwa@pk.edu.pl)
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-22 09:45]
Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o kontakt w przypadku nieprawidłowej nazwy wydziału w JSA/ASAP. To ważne przed wgraniem przez Państwa pracy dyplomowej do systemu.

W przypadku zauważenia p/w błędu - uprzejmie proszę o kontakt: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-16 22:06]

INFORMACJE DOTYCZĄCE STRONY FORMALNEJ PRACY DYPLOMOWEJ I EGZAMINU DYPLOMOWEGO

1. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK w sprawie zakresu i warunków przygotowywania prac dyplomowych w języku obcym oraz prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym - (pdf)

2. Regulamin Antyplagiatowy - (Załącznik) [Zarządzenie nr 133 Rektora PK z 9 grudnia 2020]

3. System Antyplagiat PK oraz Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) PK

Wzory niektórych dokumentów (patrz: Regulamin Antyplagiatowy):

 4. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów (Załącznik 1, pdf) [Zarządzenie nr 65 Rektora PK z 26 września 2019] Opłata za wydanie dyplomu wynosi 60 PLN komplet polski, 40 PLN za odpis w języku obcym.

Pracę wraz z dokumentami składa się w sekretariatach instytutów (instytut dyplomujący).

5. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - (plik pdf)  (plik docx) (plik zip - LaTeX)


[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-07 16:46]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Kolegium WIMiF nr 4/WIMiF/2020 z dnia 9 września 2020 roku, w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów I stopnia w semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/21.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy:
- zaliczenia semestru dyplomowego,
- składania prac dyplomowych,
- egzaminów dyplomowych.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-30 13:41]

Szanowni Państwo,

informujemy, że dla tych z Państwa, którzy nie zdążą obronić się w terminie 14-15.09.2020 roku, Władze Wydziału przewidziały dodatkowy termin w dniach 28-29.09.2020 roku.

[Karolina Widomska, 2020-09-10 10:48]
Zasady organizacji egzaminów dyplomowych dla kierunku FIZYKA TECHNICZNA studia II stopnia w miesiącu wrześniu 2020 roku na WIMiF.

1.    Egzaminy dyplomowe na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 81 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia z dnia 13 sierpnia 2020 r. znak R.0201.94.2020

Komunikacja prowadzona pomiędzy studentem, promotorem, recenzentem, jednostką dyplomującą i dziekanatem odbywa się kanałem komunikacyjnym uwzględniającym i umożliwiającym współdzielenie plików, z wykorzystaniem usługi Office 365.

2.    Planowane terminy przeprowadzenia egzaminów dyplomowych:   14-15 września 2020 roku
 
3.    Termin składania prac dyplomowych oraz kompletu dokumentów wymaganych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (w tym oświadczenie studenta, o którym mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 81 Rektora PK:     4 września 2020 roku

Komplet dokumentów określony w przepisach obowiązujących na wydziale należy składać w:
Dziekanacie WIMiF (ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, pokój F104)
lub
Instytucie Fizyki WIMiF (ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, pokój F107)

Przekazanie do Dziekanatu / Instytutu Fizyki skanów pełnej dokumentacji, zamieszczonej w aplikacji Microsoft Teams, musi nastąpić nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.

Oryginały wszystkich dokumentów, których skany zostały wcześniej przekazane na uczelnię oraz oryginał wniosku o wydanie dyplomu wraz z kompletem fotografii opatrzonych imieniem i  nazwiskiem studenta, student zobowiązany jest do przesłania pocztą (przesyłka rejestrowana) lub dostarczenia w inny sposób do właściwej jednostki uczelni, z zachowaniem wymaganych przepisami warunków bezpieczeństwa sanitarnego

(UWAGA: obowiązek dostarczenia fotografii dotyczy absolwentów, których dyplom zostanie wydany do 30 września 2020 r.; w dyplomach wydawanych od 1 października 2020 r. nie umieszcza się fotografii absolwenta)

4.    Przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej obowiązuje, zgodnie Zarządzeniem Rektora nr 81, do dnia 30 września 2020 roku. W szczególnych okolicznościach, na prośbę studenta, który ze względów technicznych nie ma możliwości wzięcia udziału w egzaminie dyplomowym realizowanym zdalnie, możliwa jest organizacja egzaminu dyplomowego na terenie Politechniki Krakowskiej.

5.    Informacje o egzaminie: data, miejsce, forma i godzina rozpoczęcia egzaminu, powinna pojawić się na stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams z pakietu Office 365 nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu.

Informacje:
- Dziekanat
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl

- Instytut Fizyki:
mgr Katarzyna Karcz: Katarzyna.Karcz@if.pk.edu.pl, kkarcz@pk.edu.pl

Informacje: Ogłoszenia Dziekanatu
[Webmaster , 2020-08-24 11:24]
INSTYTUT FIZYKI PK
Harmonogram egzaminów dyplomowych (prace dyplomowe inżynierskie) w dniu 20.02.2020
kierunki studiów: fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały
[Robert Gębarowski, 2020-02-19 13:23]
INSTYTUT FIZYKI PK
Harmonogram egzaminów dyplomowych (prace dyplomowe inżynierskie) w dniu 3.02.2020
[Robert Gębarowski, 2020-01-28 21:49]

Po egzaminie dyplomowym:

 1. Po egzaminie dyplomowym należy:
  • wydrukować „Kartę odejścia” i ostemplować (potwierdzić) ją w Bibliotece PK, instytucie dyplomującym oraz w Biurze Karier,
  • uregulować ewentualne zaległości wobec Uczelni, 
 2. Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z wypełnioną „Kartą odejścia”
[Robert Gębarowski, 2020-01-13 08:15]

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Komunikat Dziekana z dnia 7 stycznia 2020 w sprawie organizacji semestru dyplomowego - studia I stopnia, semestr zimowy 2019/2020

Terminy egzaminów dyplomowych dla dyplomantów przystępujących do rekrutacji na studia II stopnia
kierunki: fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały

Terminy egzaminów dyplomowych i szczegółowa organizacja semestrów dyplomowych (WM)
kierunek: inżynieria materiałowa

[Robert Gębarowski, 2020-01-09 17:28]
Zagadnienia na egzamin: 
  1. Kierunek: Fizyka Techniczna
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Fizyka Techniczna - pobierz

 

[ ndms, 2019-06-04 22:35]

Szanowni Państwo Dyplomanci!!!

 

Zgodnie z § 30 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy tylko studentów I stopnia, którzy po ukończeniu studiów zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia.

[ ndms, 2018-07-03 13:27]
[Robert Gębarowski, 2018-06-26 10:05]
STUDENCI
Ankiety PK
Biblioteka PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pomoc materialna i stypendia
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska