WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Pomoc materialna


Informacji dotyczących pomocy materialnej udziela mgr Karolina Widomska
tel. (12) 628-25-81
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl


Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 - lista ostateczna

Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 - lista dodatkowa (IM-3)
[Karolina Widomska, 2022-03-31 13:34]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 (sem. letni, studia II stopnia) - wstępna lista

Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę zgłoszać mailowo: karolina.widomska@pk.edu.pl (do dnia 28/03/2022 roku).
[Karolina Widomska, 2022-03-21 14:27]

Pomoc materialna - studenci narodowości ukraińskiej

uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość wnioskowania o przyznanie zapomogi/stypendium socjalnego zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni.

Więcej informacji, Regulamin świadczeń oraz odpowiednie wnioski znajdziecie Państwo na stronie PK.

[Karolina Widomska, 2022-03-02 10:29]
Szanowni Państwo,
przypominam, iż wnioski dot. stypendiów składać należy wyłącznie osobiście w dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Podchorążych 1, pokój F104). Bardzo proszę o wcześniejszą informację na adres karolina.widomska@pk.edu.pl z propozycją terminu Państwa wizyty.

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy dziekanatu (od poniedziałku do czwartku między 10 a 12).
[Karolina Widomska, 2022-02-21 09:08]

Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków dot. stypendium naukowego z Własnego Funduszu Stypendialnego PK.

Ostateczny termin składania kompletnych dokumentów upływa w dniu 13/01/2022.

Więcej informacji: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3680&catid=47&lang=pl&Itemid=1393

[Karolina Widomska, 2022-01-03 12:28]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach 8/11/2021 – 15/11/2021 roku nie będzie możliwości składania wniosków dotyczących pomocy materialnej ani uzupełnienia brakującej dokumentacji.

[Karolina Widomska, 2021-11-05 09:57]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 - lista ostateczna
[Karolina Widomska, 2021-11-02 12:25]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 - wstępna lista

Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2021-10-21 13:28]

Szanowni Państwo,
zachęcam do zapoznania się z dokumentami pomocnymi w trakcie składnia wniosków o świadczenia pomocy materialnej:
1. Informator dotyczący wsparcia finansowego studentów
2. Poradnik stypendialny dla studentów PK

[Karolina Widomska, 2021-10-11 14:49]
Świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/22

Student może ubiegać się o:

* stypendium socjalne
* stypendium dla osób niepełnosprawnych
* zapomogę
* stypendium rektora

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów, ustalona została miesięczna kwota netto dochodu, która obowiązuje w roku akademickim 2021/2022: 1051,70 zł.

Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, jeżeli student do wniosku  nie dołączy zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny (tylko w sytuacji, gdy dochód w roku 2020 na członka rodziny nie przekroczył kwoty 528 zł).
 

Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć:

* do dnia 4 października 2021 r.
* do dnia 28 lutego 2022 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.


WAŻNE!

Wnioski (wraz z załącznikami!) należy składać wyłącznie osobiście w dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Podchorążych 1, pokój F104). Bardzo proszę o wcześniejszą informację na adres karolina.widomska@pk.edu.pl z propozycją terminu Państwa wizyty.Więcej informacji oraz wzory formularzy znaleźć można na stronie PK.
[Karolina Widomska, 2021-08-26 12:51]
Szanowni Państwo,
w związku z faktem, iż część z Państwa nie doniosła oryginałów wniosków o stypendium, uprzejmie informuję, że w nowym roku akademickim 2021/22 dokumenty dotyczące pomocy materialnej należy składać wyłącznie osobiście w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (pokój 104).

Jednoczenie przypominam, iż zgodnie z ust. 18 § 1 Regulaminu świadczeń dla studentów PK, nieuzupełnienie braków we wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub złożenia oświadczenia (wzór nr 7) skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
[Karolina Widomska, 2021-08-18 10:46]
Szanowni Państwo,
została ustalona nowa kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do ubiegania się o stypendium socjalne. Od dnia 01/10/2021 roku dochód nie może być wyższy niż 1051,70 zł. Oznacza to, iż stypendium socjalnego nie otrzyma student, którego dochód w roku 2020 przekroczył kwotę 1051,70 zł.
[Karolina Widomska, 2021-07-16 12:25]
Szanowni Państwo,
proszę o zapoznanie się z nowym Regulaminem świadczeń dla studentów PK.
[Karolina Widomska, 2021-07-12 09:11]
Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem dotyczącym naboru letniego wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów PK z Własnego Funduszu Stypendialnego, proszę o zapoznanie się z Uchwałą Senatu PK z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 37/f/04/2021.

W p/w sprawie - bardzo proszę o kontakt z Dziekanatem WIMiF, z Panią Karoliną Widomską (karolina.widomska@pk.edu.pl) od dnia 11 maja 2021 roku.

Planowany termin przyjmowania oryginałów w pełni uzupełnionych wniosków studentów WIMiF wraz z załącznikami i oświadczeniami - upływa z dniem 15 maja 2021 roku.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-06 10:55]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 (semestr letni, studia II stopnia) - lista ostateczna
[Karolina Widomska, 2021-03-31 09:23]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 (semestr letni, studia II stopnia) - wstępna lista


Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2021-03-22 13:14]
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego

Program stypendialny jest skierowany do aktywnych naukowo studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej. Stypendia wypłacane są z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni, tworzonego przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczone na ten cel.

O finansowe wsparcie będzie można starać się dwa razy w roku, a podstawą będzie zgłoszenie maksymalnie dwóch znaczących osiągnięć, o których jest mowa w Regulaminie.
Wnioski należy składać do dziekanatów wydziałów/sekretariatu szkoły doktorskiej w dwóch naborach:

    1. nabór zimowy - do 15 stycznia
    2. nabór letni - do 15 maja

Więcej informacji: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3680&catid=47&lang=pl&Itemid=1393
[Karolina Widomska, 2021-01-11 07:54]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 - lista ostateczna

Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 - lista dodatkowa (FT-3,IM-3)
[Karolina Widomska, 2020-10-30 10:04]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 - wstępna lista

Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-10-21 10:43]
Świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2020/21

Student może ubiegać się o:

* stypendium socjalne
* stypendium dla osób niepełnosprawnych
* zapomogę
* stypendium rektora

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów, ustalona została miesięczna kwota netto dochodu, która obowiązuje w roku akademickim 2020/2021: 1000 zł.

Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, jeżeli student do wniosku  nie dołączy zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny (tylko w sytuacji, gdy dochód w roku 2019 na członka rodziny nie przekroczył kwoty 528 zł).
 

Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć:

* do dnia 5 października 2020 r.
* do dnia 1 marca 2021 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.


WAŻNE!


Wnioski (wraz z załącznikami!) należy przesyłać wyłącznie elektronicznie w formacie pdf na adres: karolina.widomska@pk.edu.pl

Złożenie oryginałów dokumentacji będzie możliwe dopiero po wcześniejszym kontakcie mailowym, uzupełnieniu braków we wniosku oraz umówieniu się z pracownikiem Dziekanatu na konkretny termin.
Więcej informacji oraz wzory formularzy znaleźć można na stronie PK.
[Karolina Widomska, 2020-09-03 09:46]
Stypednium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Wnioski (w wersji elektronicznej, format pdf) należy składać na adres: karolina.widomska@pk.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 02 października 2020 roku.

Wiecej informacji znajduje się na stronie PK oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
[Karolina Widomska, 2020-09-01 12:28]
Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich, dr. hab. inż. Marka
Stanuszka, prof. PK, dotyczącej wystąpienia wyjątkowej sytuacji związanej
z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii – dziekanat WIMiF informuje
o możliwości składania wniosków o zapomogę przez studentów/doktorantów.

Student/doktorant, który utracił dochód i znalazł się przejściowo w
trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę w
semestrze letnim, w roku akademickim 2019/20, zgodnie z obowiązującym
Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Student/doktorant ubiegający się o zapomogę, dostarcza drogą elektroniczną
(po zalogowaniu się do systemu eHMS ) – wniosek (wzór nr 2) wraz z
wymaganymi i wiarygodnymi dokumentami potwierdzającymi utratę źródła
dochodu przez siebie, bądź najbliższych członków rodziny (pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym).

Dokumentami, potwierdzającymi utratę źródła dochodu mogą być m.in.:
1. Zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy.
2. Zaświadczenie o utracie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa
cywilno-prawna).
3. Zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną rodziny
studenta/doktoranta, co spowodowało utratę źródła dochodu.
4. Pozostałe.

Student/doktorant jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów złożonych
dokumentów (wniosek o zapomogę oraz dokumenty potwierdzające utratę źródła
dochodu) - do dziekanatu WIMiF w formie papierowej, w terminie, kiedy
będzie możliwy bezpośredni kontakt z pracownikiem dziekanatu, pod rygorem
zwrotu przez studenta/doktoranta nienależnie pobranego świadczenia.

Po pobraniu pliku (wzór nr 2) ze strony: www.pk.edu.pl (ścieżka: Studenci
→ Studia → Świadczenia dla studentów) – należy go uzupełnić,
zeskanować/zrobić zdjęcie) i jako załącznik wraz z zeskanowanymi 
dokumentami potwierdzającymi utratę dochodu - wysłać pocztą wewnętrzną
poprzez system eHMS (Wirtualny dziekanat) na adres pracowników dziekanatu
WIMiF:
- karolina.widomska@pk.edu.pl (Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i
nanomateriały),
- akrzak@pk.edu.pl (Inżynieria materiałowa).
[Karolina Widomska, 2020-04-06 13:25]
[Karolina Widomska, 2020-09-01 12:33]
STUDENCI
Ankiety PK
Biblioteka PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pomoc materialna i stypendia
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 628 31 43

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki