WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Propozycje prac dyplomowych


Proponowane tematy prac inżynierskich w roku akademickim 2020/21

dr hab. Łukasz Bratek, prof.PK :

1. Materia w warunkach ekstremalnych: hydrostatyka i elastostatyka ultrarelatywistyczna w symetrii cylindrycznej i sferycznej
    (Matter in extreme conditions: ultrarelativistic hydrostatics and elastostatics under cylindrical and spherical symmetry)

Celem pracy jest zapoznanie się studenta z podstawowymi metodami analitycznymii numerycznymi napotykanymi  w zagadnieniach fizyki w warunkach ekstremalnych. Praca ma charakter twórczy, analityczno-numeryczny.  Rozszerza zdobytą dotychczas przez studenta wiedzę i pogłębia zrozumienie  zagadnień fizyki na przykładzie hydrodynamiki i teorii sprężystości  w ujęciu ultrarelatywistycznym. Przygotowane równania przy założonych symetriach student stosuje do rozwiązania  konkretnego problemu fizycznego w kontekście astrofizycznym (samodzielnie programując odpowiednie procedury numeryczne).

dr Robert Gębarowski :

1. Właściwości magnetyczne materiałów w skali atomowej (Properties of magnetic materials at the atomic scale)

Krótkie przedstawienie metod obliczeniowych wykorzystywanych w inżynierii materiałowej do badania fizycznych właściwości materiałów. Uruchomienie kodu (drobne modyfikacje, kompilacja) w systemie operacyjnym Linux, wykonanie obliczeń dla testowego modelu oraz modelowanie komputerowe własnego, wybranego układu krystalicznego lub amorficznego.

Wymagania wobec dyplomanta/tki: techniczny j. angielski w stopniu dobrym, umiejętność programowania w systemie Linux, podstawy fizyki fazy skondensowanej. Znajomość narzędzi programowania niskiego i wysokiego poziomu.


d
r hab. Ewa Gondek, prof. PK :

1. Organiczne ogniwa fotowoltaiczne z hybrydową warstwą aktywną

(Organic phptovoltaic cells with a hybrid active layer)

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne zaliczane są do nowych konstrukcji fotowoltaicznych. Organiczne warstwy aktywne cechuje wysoka absorpcja światła, ale niestety niska ruchliwość nośników. Poprawę właściwości warstw aktywnych można osiągnąć wprowadzając do nich nanocząstki nieorganicznych półprzewodników szeroko-przerwowych.
Praca dyplomowa będzie polegać na wykonaniu opracowania dotyczącego zastosowania  nanocząstek nieorganicznych w organicznych komórkach fotowoltaicznych. W części eksperymentalnej dyplomant przygotuje blendę - półprzewodnik organiczny i nanocząstki, przeprowadzi jej charakteryzację optyczną, a następnie wytworzy z jej użyciem komórki fotowoltaiczne i je przebada.

 

dr hab. Joanna Jałocha-Bratek, prof.PK :

1. Dziwne gwiazdy kwarkowe
 (Strange stars)

Celem pracy jest zbadanie zależności mas maksymalnych gwiazd dziwnych
od masy kwarku dziwnego oraz stałej bagu. Student powinien w tym celu scałkować równania struktury wewnętrznej gwiazdy.


2. Modelowanie galaktyk spiralnych bez masywnego halo CDM
 (Modeling spiral galaxies without a massive halo CDM)

Celem pracy jest uzyskanie rozkładu gęstości powierzchniowej wybranej galaktyki spiralnej na podstawie jej krzywej rotacji oraz rozkładu wodoru neutralnego.

3. Reakcje jądrowe w gwiazdach
 
(Nuclear reactions in stars)

Celem pracy jest zapoznanie się i samodzielne przeliczenie ilościowych zagadnień związanych z reakcjami proton-proton w gwiazdach.

 

dr Paweł Karbowniczek :

1. Badanie wpływu materiału korpusu na brzmienie gitar elektrycznych
(
Study of the influence of the body material on the sound of electric guitars)

Celem pracy jest zbadanie wpływu materiału, z którego zbudowany jest korpus gitary elektrycznej na składowe harmoniczne dźwięku i ich zachowanie w czasie. Proponowane do badania materiały to nie tylko drewno, ale także niestandardowe rozwiązania, jak aluminium i szkło akrylowe. W celu poprawnego, powtarzalnego z punktu widzenia badań, wyzwalania odpowiedzi instrumentu muzyka zastąpi mechaniczne ramię. Porównane zostaną składowe przebiegów odpowiedzi akustycznej korpusów oraz przetwornika, służącego do przetwarzania drgań strun na sygnał elektryczny.

2. Błądzenie przypadkowe w ograniczonych geometriach
 
(Random walks in confined geometries)

Celem pracy jest napisanie programu w C++ i zbadanie błądzenia przypadkowego, czyli metody symulacji ruchów Browna, w wybranych ograniczonych geometriach. Wyniki dla tych geometrii zostaną porównane z numerycznym rozwiązaniem równania dyfuzji. W pracy wykorzystana zostanie biblioteka multimedialna celem wizualizacji wyników symulacji. Napisana zostanie aplikacja nie tylko o walorach badawczych, ale i dydaktycznych.


dr hab. Sebastian Kubis :
1. Modelowanie mikropłynów w obecności pola elektrycznego
(Microfuids modelling in under the action of electric field)

W pracy należy zapoznać się ze specyficzną hydrostatyką mikropłynów, czyli niedużych porcji cieczy, gdzie podstawową rolę odgrywa napięcie powierzchniowe, a następnie zbadanie numeryczne, za pomocą programu Evolver, jak zachowują sie mikrokrople w obecności pola elektrycznego.

dr Radosław Kycia :
1. Uczeniem maszynowe w mechanice kwantowej
(Machine Learning in Quantum Mechanics)

W pracy zostanie pokazane zastosowanie uczenia maszynowego do zagadnienia mechaniki kwantowej.

dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK

1. Dyfrakcyna produkcja mezonów wektorowych
 
(Diffractive production of vector mesons)

Celem pracy bedzie zbadanie produkcji mezonów wektorowych rho oraz dostarczenie opisu do najnowszych danych eksperymentalnych na przekrój czynny dla tych mezonów.

dr inż. Natalia Nosidlak

1. Badanie właściwości optycznych wielowarstwowej powłoki antyrefleksyjnej
(Determination of optical parameters of multilayer anti-reflective coating)

Celem pracy inżynierskiej jest scharakteryzowanie konkretnej trójwarstwowej powłoki antyrefleksyjnej pod względem jej właściwości optycznych. Praca ta będzie miała charakter doświadczalny, gdzie za pomocą spektrofotometru zostanie wyznaczone widmo odbicia, natomiast za pomocą elipsometru wyznaczone zostanie widmo transmisji oraz współczynnik absorpcji. Ponadto stosując odpowiednie
modelowanie, na podstawie zależności Ψ(λ) oraz Δ(λ) wyznaczony zostanie współczynnik załamania  oraz ekstynkcji badanego układu trójwarstwowego.


dr inż. Monika Pokladko-Kowar

1. Zastosowanie 1H-pirazolo [3,4 - b] chinoliny do budowy diod OLED
(Application of 1H-pirazolo [3,4 - b] quinoline for OLED construction)

Praca ma charakter badawczy. Celem pracy jest zbudowanie organicznej diody świecącej OLED na bazie materiałów organicznych pochodnych 1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny (PAQX) o strukturze ITO/PEDOT:PSS/organiczna warstwa aktywna/Ca/Al. Organiczną warstwę aktywną stanowiła mieszania pochodnej PAQX w matrycy polimerowej PVK (poli(N-winylokarbazolu)). Zakres pracy obejmuje część teoretyczną (przegląd literaturowy) oraz część doświadczalną. W ramach części eksperymentalnej wykonane zostaną pomiary spektrofotometryczne organicznych materiałów pod kątem zastosowań w optoelektronice oraz pomiary charakterystyk prądowo-napięciowo-luminescencyjnych zbudowanych diod świecących. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych wyznaczona zostanie maksymalna elektroluminescencja zbudowanych OLED.


dr Katarzyna Wojtasik:
1. Badanie właściwości optycznych cienkich warstw TiO2 wytwarzanych w technologii zol-żel
   
(Optical properties of thin layers TiO2 made in solgel technology)

Warstwy ditlenku tytanu mają wiele różnorodnych zastosowań w optoelektronice dzięki swoim właściwościom optycznym i elektrycznym. Wysoki współczynnik załamania światła sprawia, że są one stosowane jako elementy pokryć antyrefleksyjnych, natomiast właściwości elektryczne czynią je atrakcyjnymi do zastosowań w fotowoltaice, jako warstwy blokujące dziury lub jako elektrody transparentne.
Metoda zol – żel jest chemicznym sposobem wytwarzania materiałów z fazy ciekłej. W metodzie tej wyróżnia się następujące etapy: a) wymieszanie składników, b) proces hydrolizy prowadzący do powstawania zolu, c) proces polimeryzacji prowadzący do powstawania żelu, oraz d) proces suszenia i odparowywania rozpuszczalników.
Celem pracy będzie zbadanie właściwości optycznych (charakterystyki transmisyjne i odbiciowe) serii cienkich warstw ditlenku tytanu, wytworzonych metodą zol – żel i nanoszonych metodą dip-coating.

dr hab. Ryszard Zach, prof. PK :

1. Przemiany fazowe indukowane wysokim ciśnieniem
	(Pressure induced phase transitions)

 

W pracy powinna być omówiona charakterystyka i klasyfikacja przemian fazowych. W dalszej części będą przedstawione metody badań magnetycznych i krystalicznych przemian fazowych pod wysokim ciśnieniem /np. pomiar namagnesowania i podatności magnetycznej, dyfrakcja promieniowania synchrotronowego, np. Spring 8, Kobe/. W końcowej części pracy zostaną zaprezentowane przykłady materiałów, w których zaobserwowano indukowane zewnętrznym ciśnieniem przemiany fazowe.

[Sebastian Kubis, 2020-10-05 11:31]
STUDENCI
Ankiety PK
Biblioteka PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pomoc materialna i stypendia
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska