WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Propozycje prac dyplomowych


Proponowane tematy prac inżynierskich w roku akademickim 2020/21


dr Robert Gębarowski :

1. Właściwości magnetyczne materiałów w skali atomowej
  (Properties of magnetic materials at the atomic scale)

Krótkie przedstawienie metod obliczeniowych wykorzystywanych 
w inżynierii materiałowej do badania fizycznych właściwości materiałów. 
Uruchomienie kodu (drobne modyfikacje, kompilacja) w systemie 
operacyjnym Linux, wykonanie obliczeń dla testowego modelu oraz 
modelowanie komputerowe własnego, wybranego układu
krystalicznego lub amorficznego. 

Wymagania wobec dyplomanta/tki:  techniczny j. angielski w stopniu dobrym, 
umiejętność programowania w systemie Linux, podstawy fizyki fazy skondensowanej.
Znajomość narzędzi
programowania niskiego i wysokiego poziomu.

dr hab. Ewa Gondek, prof. PK :

1. Organiczne ogniwa fotowoltaiczne z hybrydową warstwą aktywną

	(Organic phptovoltaic cells with a hybrid active layer)

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne zaliczane są do nowych konstrukcji
fotowoltaicznych. Organiczne warstwy aktywne cechuje wysoka absorpcja
światła, ale niestety niska ruchliwość nośników. Poprawę właściwości
warstw aktywnych można osiągnąć wprowadzając do nich nanocząstki
nieorganicznych półprzewodników szeroko-przerwowych. 

Praca dyplomowa będzie polegać na wykonaniu opracowania dotyczącego zastosowania 
nanocząstek nieorganicznych w organicznych komórkach fotowoltaicznych.
W części
eksperymentalnej dyplomant przygotuje blendę - półprzewodnik organiczny i nanocząstki, przeprowadzi jej charakteryzację optyczną, a następnie wytworzy z jej użyciem komórki fotowoltaiczne i je przebada.

 

dr hab. Joanna Jałocha-Bratek, prof.PK :

1. Dziwne gwiazdy kwarkowe
	 (Strange stars)

Celem pracy jest zbadanie zależności mas maksymalnych gwiazd dziwnych
od masy kwarku dziwnego oraz stałej bagu. Student powinien w tym celu
scałkować równania struktury wewnętrznej gwiazdy.

2. Modelowanie galaktyk spiralnych bez masywnego halo CDM
	(Modeling spiral galaxies without a massive halo CDM)

Celem pracy jest uzyskanie rozkładu gęstości powierzchniowej wybranej
galaktyki spiralnej na podstawie jej krzywej rotacji oraz rozkładu wodoru
neutralnego.

3. Reakcje jądrowe w gwiazdach
	(Nuclear reactions in stars)

Celem pracy jest zapoznanie się i samodzielne przeliczenie ilościowych
zagadnień związanych z reakcjami proton-proton w gwiazdach.

 

dr Paweł Karbowniczek :
1. Badanie wpływu materiału korpusu na brzmienie gitar elektrycznych (Study of the influence of the body material on the sound of electric guitars) Celem pracy jest zbadanie wpływu materiału, z którego zbudowany jest korpus gitary elektrycznej na składowe harmoniczne dźwięku i ich zachowanie w czasie. Proponowane do badania materiały to nie tylko drewno, ale także niestandardowe rozwiązania, jak aluminium i szkło akrylowe. W celu poprawnego, powtarzalnego z punktu widzenia badań, wyzwalania odpowiedzi instrumentu muzyka zastąpi mechaniczne ramię. Porównane zostaną składowe przebiegów odpowiedzi akustycznej korpusów oraz przetwornika, służącego do przetwarzania drgań strun na sygnał elektryczny. 2. Błądzenie przypadkowe w ograniczonych geometriach (Random walks in confined geometries) Celem pracy jest napisanie programu w C++ i zbadanie błądzenia przypadkowego, czyli metody symulacji ruchów Browna, w wybranych ograniczonych geometriach. Wyniki dla tych geometrii zostaną porównane z numerycznym rozwiązaniem równania dyfuzji. W pracy wykorzystana zostanie biblioteka multimedialna celem wizualizacji wyników symulacji. Napisana zostanie aplikacja nie tylko o walorach badawczych, ale i dydaktycznych.

dr Radosław Kycia :

1. Uczeniem maszynowe w mechanice kwantowej
(Machine Learning in Quantum Mechanics)

W pracy zostanie pokazane zastosowanie uczenia maszynowego do zagadnienia
mechaniki kwantowej.
dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK
1. Dyfrakcyna produkcja mezonów wektorowych (Diffractive production of vector mesons)
Celem pracy bedzie zbadanie produkcji mezonów wektorowych rho oraz dostarczenie opisu
do najnowszych danych eksperymentalnych na przekrój czynny dla tych mezonów.

dr inż. Natalia Nosidlak

1. Badanie właściwości optycznych wielowarstwowej powłoki antyrefleksyjnej
(Determination of optical parameters of multilayer anti-reflective coating)

Celem pracy inżynierskiej jest scharakteryzowanie konkretnej trójwarstwowej powłoki antyrefleksyjnej
pod względem jej właściwości optycznych. Praca ta będzie miała charakter doświadczalny, gdzie
za pomocą spektrofotometru zostanie wyznaczone widmo odbicia, natomiast za pomocą elipsometru
wyznaczone zostanie widmo transmisji oraz współczynnik absorpcji. Ponadto stosując odpowiednie
modelowanie, na podstawie zależności Ψ(λ) oraz Δ(λ) wyznaczony zostanie współczynnik załamania
oraz ekstynkcji badanego układu trójwarstwowego


dr inż. Monika Pokladko-Kowar

1. Zastosowanie 1H-pirazolo [3,4 - b] chinoliny do budowy diod OLED
	(Application of 1H-pirazolo [3,4 - b] quinoline for OLED construction)

Praca ma charakter badawczy. Celem pracy jest zbudowanie organicznej diody
świecącej OLED na bazie materiałów organicznych pochodnych
1H-pirazolo[3,4-b]chinoliny (PAQX) o strukturze ITO/PEDOT:PSS/organiczna
warstwa aktywna/Ca/Al. Organiczną warstwę aktywną stanowiła mieszania
pochodnej PAQX w matrycy polimerowej PVK (poli(N-winylokarbazolu)). Zakres
pracy obejmuje część teoretyczną (przegląd literaturowy) oraz część
doświadczalną. W ramach części eksperymentalnej wykonane zostaną pomiary
spektrofotometryczne organicznych materiałów pod kątem zastosowań w
optoelektronice oraz pomiary charakterystyk prądowo-napięciowo-luminescencyjnych 
zbudowanych diod świecących. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych wyznaczona
zostanie maksymalna elektroluminescencja zbudowanych OLED.

 

dr hab. Ryszard Zach, prof. PK :

1. Przemiany fazowe indukowane wysokim ciśnieniem
	(Pressure induced phase transitions)

 

W pracy powinna być omówiona charakterystyka i klasyfikacja przemian fazowych.
W dalszej części będą przedstawione metody badań magnetycznych i krystalicznych
przemian fazowych pod wysokim ciśnieniem /np. pomiar namagnesowania i podatności magnetycznej,
dyfrakcja promieniowania synchrotronowego, np. Spring 8, Kobe/. W końcowej części pracy
zostaną zaprezentowane przykłady materiałów, w których zaobserwowano indukowane zewnętrznym
ciśnieniem przemiany fazowe.

 


[Sebastian Kubis, 2020-09-16 19:15]
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska