Badania naukowe

– geopolimery – właściwości, zbrojenie geopolimerów
– kompozyty na bazie geopolimerów
– spawalność stali
– utylizacja ubocznych produktów spalania oraz odpadów powydobywczych
– geopolimery i kompozyty geopolimerowe
– synteza zeolitów i sorbentów
– wybrane metody badań materiałów sypkich i materiałów stosowanych w budownictwie
– wytwarzanie geopolimerów z materiałów odpadowych
– badania procesów zachodzących podczas geopolimeryzacji
– badanie wpływu temperatury i ciśnienia na właściwości geopolimerów
– wytwarzanie zeolitów syntetycznych w warunkach hydrotermalnych
– obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stali
– badania właściwości materiałów metalowych (od stali niestopowych do nadstopów) w szerokim zakresie temperatur  oraz ich struktury.
– zagadnienia wpływu energii cieplnej i energii mechanicznej (obróbka cieplna, przeróbka plastyczna i przeróbka cieplno-plastyczna) na strukturę i właściwości materiałów metalowych.
– badania właściwości mechanicznych materiałów metalowych małoinwazyjną metodą SPT (small punch test).
– porównywanie i monitorowanie trwałości resztkowej materiałów będących w eksploatacji metodą SPT.
– badania dylatometryczne przemian fazowych w materiałach konstrukcyjnych.
– badania wpływu różnych czynników na rozszerzalność cieplną materiałów konstrukcyjnych.
– wyznaczanie optymalnych zakresów temperatur pracy materiałów konstrukcyjnych
– wpływ składu fazowego na własności materiałów konstrukcyjnych.
– wpływ sposobu przygotowania preparatów proszkowych na otrzymywane wyniki w rentgenowskiej analizie dyfraktometrycznej.
– korozja stali w środowisku amoniaku.
– badania metaloznawcze stali i części pojazdów samochodowych
– powłoki ochronne anodowe, katodowe, lakiernicze na metalach
– nanomateriały – wytwarzanie, zastosowanie
– wykorzystanie nanomateriałów do modyfikacji właściwości powierzchni i materiałów
– elektrochemiczne pomiary właściwości powierzchni
– zagadnienia dotyczace wykorzystania spektroskopii impedancyjnej w inżynierii materiałowej
– zagadnienia dotyczące przepływu prądu elektrycznego przez materiały
– Kompozyty i materiały polimerowe
– Kompozyty z włóknami naturalnymi
– Biomateriały i kompozyty stosowane w medycynie
– Recykling materiałów i urządzeń
– Doświadczalna analiza odkształceń
– Materiały z surowców odnawialnych
– Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stopu tytanu o osnowie alfa przetwarzanych w procesach intensywnych odkształceń plastycznych.
– Przetwarzanie stopów magnezu technikami intensywnych odkształceń plastycznych.
– Zastosowanie łączonych technik SPD w kształtowaniu mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów aluminium .
– Dyfuzja metali
– Tworzenie par dyfuzyjnych
– Nierozłączne połączenia dyfuzyjne.
– Badania podwójnych układów równowagi fazowej pod kątem zjawisk dyfuzyjnych.
– Mikroskopia elektronowa i jej wykorzystanie w technice.
– Badania stereologiczne faz powstających w wyniku procesów dyfuzyjnych.
-materiały dla energetyki i ich spajanie,
– napawanie materiałów trudnościeralnych,
– materiały dla kolejnictwa i ich spajanie.
-niszczące i nieniszczące metody badawcze.
– Analiza wpływu parametrów mikrostrukturalnych oraz warunków kształtowania na właściwości materiałów metalowych.
– Zagadnienia związane z obróbką plastyczną oraz cieplną: parametry procesu oraz ich wpływ na właściwości kształtowanych materiałów.
– Wyznaczanie charakterystyk materiałowych.
– Badania technologiczne.
– Komputerowe wspomaganie badań materiałowych.
– Modyfikowanie właściwości mechanicznych spieków żelaza
– materiały kompozytowe i gradientowe, wytwarzanie i badanie ich właściwości
– wytwarzanie i analiza właściwości materiałów otrzymanych w procesie FSW
– analiza efektu pamięci kształtu
– badanie procesu spiekania i/lub właściwości metodami analizy termicznej
– wytwarzania i analiza filtrów
– analiza właściwości powłok utlenianych plazmowo
– zastosowanie pomiarów spektrofotometrycznych do oceny odporności materiałów spiekanych
– ocena właściwości wytrzymałościowych metodami nieniszczącymi
– analiza materiałów wytworzonych technologią addytywną
– inżynieria materiałowa w zakresie kompozytów, metali i ceramiki
– metalurgia proszków, stale nierdzewne i stopy na bazie aluminium
– analiza termiczna
– tribologia
– spiekane materiały i kompozyty metaliczne ziarniste – mikrostruktura, właściwości

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top